2020-02-24

Petycja wielokrotna z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany postanowień "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jasła" poprzez wykreślenie zakazu wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren Parku Miejskiego przy ul. Kołłątaja w Jaśle, skwerów (św. Antoniego przy ul. Asnyka i ul. Czackiego) oraz terenów rekreacyjnych.

 

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła w dniu 03 lutego 2020 r. W kolejnych dniach wpłynęło jeszcze 9 petycji tej samej treści od osób fizycznych.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o pteycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła w dniu 17 lutego 2020 r. przekazał w/w petycje do rozpatrzenia według właściwości Burmistrzowi Miasta Jasła.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w w/w petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

Z uwagi na ilość podmiotów, które należałoby zawiadomić o rozpatrzeniu przedmiotowej petycji, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach, co zastąpi zawiadomienie indywidualne.

 

Autorzy petycji nie zamieścili w nich zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.

 

Z dniem 20 kwietnia 2020 r. upłynął termin oczekiwania na dalsze petycje. 

 

Od momentu publikacji do dnia upływu w/w terminu nadesłano łącznie 19 petycji.

 

Przewidywany termin załatwienia petycji - 19 lipca 2020 r.

 

Na podstawie art.11 ust.4 Ustawy o petycjach w dniu 17 lipca 2020 r. ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust 1 ww. ustawy.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się